Profile

Personal Profile

Name: Naoki-Naoto

Contact: nataku-frozecoud_Zynthaesiza(at)hotmail.com

Gender: other

Birthday: 21 Nov 1990

Location: Silver Guardian

Website: Silver-Guardian.webs.com

About me: Naoki --->> F
Naoto --->> M

เข้าโหมดเล่นอะไรแปลกๆ

อยากลองอะไรใหม่ๆเลยลองแบ่งแยกตัวเองดู
กร๊ากกกก

ไปงานคอสเรียกให้ถูกนะ
ปล.ลองอย่าลักไก่เรียก ไวซ์ สิยะ แล้วจะมึน(ยังไง?)